در طراحی لوگو تکنولوژی باید به مردن بودن و بروز بودن را در نظر گرفت. لوگو تکنولوژی نماد فناری نیز است.